Shkenca

Home » Kimia

Category Archives: Kimia

Acidi klorhidrik


 Acidi klorhidrik ka formulën kimike HCl. Në kushte normale, është një gaz pa ngjyrë, që formon tym të bardhë të acidit hidroklorik kur vihet në kontakt me lagështinë atmosferike. Gazi i acidit klorhidrik dhe acidi hidroklorik janë të rëndësishëm në teknologji dhe industri. Formula HCl shpesh herë referon, disi gabimisht, acidin hidroklorik, një trëtësirë ujore që përfohet nga acidi klorhidrik.

Fenolet


Fenolet janë derivate të hidrokarbureve aromatike tek të cilat grupi funksionar hidroksil –OH lidhet drejtpërsëdrejti me atomet e karbonit të unazës së areneve (si unaza benzenit, ( C₆H₅–OH ) (polihidroksilike). Fenolet dallohen prej alkoolve, si nga metodat e përfitimit, ashtu edhe në disa veçori kimike. (more…)

Alkinet


3D modeli i acetilenit, shembull i alkineve

Alkinet janë hidrokarbure që kanë të paktën një lidhje trefishe në mes të dy atomeve të karbonit, me formulë CnH2n-2. Të alkinet janë historikisht të njohur si acetilen ose acetileni në varg, edhe pse emri acetilen po përdoret edhe për t’iu referuar posaçërisht anëtar i vargut të thjesht, i njohur si etin (C2H2) duke përdorur nomenklaturë zyrtare të IUPAC .

Alkenet


 modeli 3Dimensional i etenit (etilenit)

Alkenët si bazë kyesore si hidrokarburet e tjera kanë hidrogjenin dhe karbonin , bëjnë pjesë në kiminë organike , në hidrokarburet e pangopura dhe që kanë karakteristike lidhjen dyfishe ( = ) . Alkenët krijojë një seri të hidrokarbureve homologe me formulë të përgjithshme :

CnH2n Për alkenët
CnH2n – 1 Për radikalet e Alkenëve

Alkanet


Alkanët të njohura gjithashtu si vajra, janë komponimet kimike që përbëhen vetëm prej elementeve të karbonit C dhe hidrogjenit H ( p.sh., hidrokarburet) , ku këto atome janë të lidhur së bashku ekskluzivisht nga vetëm lidhje (dmth, ato janë komponime të ngopura) aciklike çdo strukturë (dmth. unazore) .Çdo atom i karbonit duhet të ketë 4 lidhje qoftë C-H ( dmth, të lidhet me atome të hidrogjenit ) apo lidhje C-C ( dmth,lidhje me atome tjera siç është karboni ) , dhe çdo atom i hidrogjenit duhet të jetë i lidhur ( bashkuar) për të një atom të karbonit . (more…)

Emertimi i alkineve


Emri greko-latin + IN = Alkin
Emri greko-latin + INIL = Alkin radikal
CnH2n – 2 Për alkinët
CnH2n – 3 Për radikalet e Alkinëve
Nr Emri greko-latin Alkinët n = FormulaCnH2n – 2 Radikalët e alkinëve n = FormulaCnH2n – 3
1 Meta / / / / / /
2 Eta Etin n = 2 C2H2 Etinil – radikal n = 2 C2H
3 Propa Propin n = 3 C3H4 Propinil – radikal n = 3 C3H3
4 Buta Butin n = 4 C4H6 Butinil – radikal n = 4 C4H5
5 Penta Penten n = 5 C5H8 Pentenil – raikal n = 5 C5H7
6 Heksa Heksin n = 6 C6H10 Heksinil – radikal n = 6 C6H9
7 Hepta Heptin n = 7 C7H12 Heptinil – radikal n = 7 C7H11
8 Okta Oktin n = 8 C8H14 Oktinil – radikal n = 8 C8H13
9 Nona Nonin n = 9 C9H16 Noninil – radikal n = 9 C9H15
10 Deka Dekin n = 10 C10H18 Dekinil – radikal n = 10 C10H17

Hidrokarburet


Hidrokarburet bëjnë pjesë në grupin e kimisë organike , dhe janë komponime të përbëra prej dy komponentave kryesorë karbonit dhe hidrogjenit. Hidrokarburet janë burime të rëndësishme në ushqimin e njeriut si përbërje e frutave , karotës në përbërjen e vajit të bimëve të larta, po ashtu gjenden edhe në përbërjen e naftës, gazi nëntokësor. Hidrokarburet janë të ndara në hidrokarbure aciklike dhe hidrokarbure ciklike.

 

%d bloggers like this: