Shkenca

Home » Organike

Category Archives: Organike

Fenolet


Fenolet janë derivate të hidrokarbureve aromatike tek të cilat grupi funksionar hidroksil –OH lidhet drejtpërsëdrejti me atomet e karbonit të unazës së areneve (si unaza benzenit, ( C₆H₅–OH ) (polihidroksilike). Fenolet dallohen prej alkoolve, si nga metodat e përfitimit, ashtu edhe në disa veçori kimike. (more…)

Alkinet


3D modeli i acetilenit, shembull i alkineve

Alkinet janë hidrokarbure që kanë të paktën një lidhje trefishe në mes të dy atomeve të karbonit, me formulë CnH2n-2. Të alkinet janë historikisht të njohur si acetilen ose acetileni në varg, edhe pse emri acetilen po përdoret edhe për t’iu referuar posaçërisht anëtar i vargut të thjesht, i njohur si etin (C2H2) duke përdorur nomenklaturë zyrtare të IUPAC .

Alkenet


 modeli 3Dimensional i etenit (etilenit)

Alkenët si bazë kyesore si hidrokarburet e tjera kanë hidrogjenin dhe karbonin , bëjnë pjesë në kiminë organike , në hidrokarburet e pangopura dhe që kanë karakteristike lidhjen dyfishe ( = ) . Alkenët krijojë një seri të hidrokarbureve homologe me formulë të përgjithshme :

CnH2n Për alkenët
CnH2n – 1 Për radikalet e Alkenëve

Alkanet


Alkanët të njohura gjithashtu si vajra, janë komponimet kimike që përbëhen vetëm prej elementeve të karbonit C dhe hidrogjenit H ( p.sh., hidrokarburet) , ku këto atome janë të lidhur së bashku ekskluzivisht nga vetëm lidhje (dmth, ato janë komponime të ngopura) aciklike çdo strukturë (dmth. unazore) .Çdo atom i karbonit duhet të ketë 4 lidhje qoftë C-H ( dmth, të lidhet me atome të hidrogjenit ) apo lidhje C-C ( dmth,lidhje me atome tjera siç është karboni ) , dhe çdo atom i hidrogjenit duhet të jetë i lidhur ( bashkuar) për të një atom të karbonit . (more…)

Emertimi i alkineve


Emri greko-latin + IN = Alkin
Emri greko-latin + INIL = Alkin radikal
CnH2n – 2 Për alkinët
CnH2n – 3 Për radikalet e Alkinëve
Nr Emri greko-latin Alkinët n = FormulaCnH2n – 2 Radikalët e alkinëve n = FormulaCnH2n – 3
1 Meta / / / / / /
2 Eta Etin n = 2 C2H2 Etinil – radikal n = 2 C2H
3 Propa Propin n = 3 C3H4 Propinil – radikal n = 3 C3H3
4 Buta Butin n = 4 C4H6 Butinil – radikal n = 4 C4H5
5 Penta Penten n = 5 C5H8 Pentenil – raikal n = 5 C5H7
6 Heksa Heksin n = 6 C6H10 Heksinil – radikal n = 6 C6H9
7 Hepta Heptin n = 7 C7H12 Heptinil – radikal n = 7 C7H11
8 Okta Oktin n = 8 C8H14 Oktinil – radikal n = 8 C8H13
9 Nona Nonin n = 9 C9H16 Noninil – radikal n = 9 C9H15
10 Deka Dekin n = 10 C10H18 Dekinil – radikal n = 10 C10H17

Hidrokarburet


Hidrokarburet bëjnë pjesë në grupin e kimisë organike , dhe janë komponime të përbëra prej dy komponentave kryesorë karbonit dhe hidrogjenit. Hidrokarburet janë burime të rëndësishme në ushqimin e njeriut si përbërje e frutave , karotës në përbërjen e vajit të bimëve të larta, po ashtu gjenden edhe në përbërjen e naftës, gazi nëntokësor. Hidrokarburet janë të ndara në hidrokarbure aciklike dhe hidrokarbure ciklike.

 

Acetileni


Acetilini është gaz pa ngjyrë i përbër nga karboni e hidrogjeni, që digjet me një dritë të bardhë të fortë e që përdore për ngjitje, për ndriçim etj. Në industri prodhohen edhe Llamba me acetilen dhe aparate të cilët përdorin atë për ngjitje.

%d bloggers like this: